Aktuelt

NY VERSJON AV UTVIKLINGSPROGRAMMET ER UTVIKLET MED NETTBASERTE SAMLINGER

Utviklingsprogrammet «Prosessledelse og prosjektdesign» ble våren 2021, videreutviklet til et interaktivt nettbasert studie, nært relatert til framdriften i deltakernes egne prosjekter, som inngår som øvingsoppgaver. Utviklingsarbeidet ble utført i et konstruktivt samspill med Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten (RKK) v/ Linn N. Godtfredsen. I tillegg til ny forelesningsrekke, har vi videreutviklet det faglige innholdet, b.la med fokus på kritisk/konstruktiv bruk av digitale verktøy i ledelse av innovasjon, plan- og utviklingsarbeid.

Målgruppen for utviklingsprogrammet har det siste året blitt mer dreven i nettbaserte møter og kurs og bruk av digitale verktøy. Teams og andre nettverksverktøy utvikles fortløpende. Nettbaserte kurs og samlinger gir kommunene en mulighet til å spare penger og miljøet i form av mindre reising.  På den andre siden vil over et år med pandemi gjøre folk overmoden til å møtes fysisk igjen.   I framtiden vil vi kunne tilby vår  veletablerte utviklingsprogram med nettbaserte samlinger, fysiske samlinger eller i en kombinasjon med fysiske og nettbaserte samlinger.                                               

Ta gjerne kontakt med Tor Skogstad for en prat.

SAMARBEID MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Deltakere fra Kirken bymisjon bidro med nyttige innspill og berikende debatt på kurset i vår. Basert på de gode erfaringene bidrar vi derfor med to kursplasser til frivillige organisasjoner på hvert av kursene vi gjennomfører i egen regi fremover. Frivillighet som ressurs får stadig større aktualitet innen samfunnsplanlegging, omstillings- og utviklingsarbeid. Vi tror det ligger et stort potensiale for kreativitet, nyskaping og positive synergier når ledere og planleggere fra offentlig sektor møter aktører fra frivilligheten på en felles arena. 

NYTT KURS I PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN H19/V20

Etter fulltegnet kurs våren 2019, gode tilbakemeldinger og interesse for nye kurs , velger vi å starte et nytt kurs H19/V20. Denne gang med samlinger på Lillestrøm, Selbu og Bergen.

PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN FOR INNOVATIVE KOMMUNER I UTVIKLING

Pilotkurset «Prosessledelse og prosessdesign for nye Orkland kommune» gjennomført våren 2019, og evalueres og videreutvikle nå i vår. Konseptet rettes mot kommuner som ønsker å styrke eget omstillings, plan og utviklingsarbeid, med vekt på kommunikativ tilnærming, innovasjon og samarbeidsdrevne prosesser. Kurset kan f.eks. passe for kommuner som er i, eller har vært i sammenslåingsprosess, kommuner som ønsker å utvikle seg i retning kommune 3.0 og/eller for kommuner som ønsker å utvikle en felles metodikk for kommunens plan- og utviklingsarbeid.

Kobling av mastergradskurskurset til pågående omstillings, plan og utviklingsprosesser på tvers av sektorene i en og samme kommune, gjør kurset praktisk anvendelig, samtidig som at det utvikles nettverk og felles begrepsforståelse på tvers av sektorene.

I alt 30 deltakere fra ledergruppe, mellomledere og nøkkelpersoner i nye Orkland kommune, har deltatt på pilotkurset.  At kurset er godt koblet til utviklingsoppgaver som likevel skal gjøres, har vært nettverksbyggende på tvers av enhetene og har ført til  utvikling av felles begrepsapparat trekkes fram av deltakerne. Vi tror dette er et konsept som vil passe flere utviklingskommuner.

Utviklingskompetanse og Høgskulen i Volda vil derfor bruke våren til å videreutvikle kurskonseptet under arbeidstittelen «Prosessledeledelse og prosjektdesign for kommuner under utvikling».  Dette vil gjøres med bakgrunn av erfaringer fra pilotkurset, innspill fra Orkland kommune, deltakere på kurset, evalueringer og egne observasjoner. Vi håper det nye kurset vil være av interesse andre kommuner som er under endring/utvikling.

Personvernerklæring

Utviklingskompetanse as, org. nr. 886920512                                

Utviklingskompetanse AS sin personvernerklæring ble sist endret den 29.06.2018.

Utviklingskompetanse as er en landsdekkende kompetansebedrift. Hoved-satsingsområdet er kurs og oppdrag innen kommunikativ omstillings, plan- og utviklingsarbeid.

For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å bruke flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker bestemte personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19 og EUs personvernforordning The General Data Protection Regulation (“GDPR - artikkel 13») og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, første avsnitt og GDPR artikkel 14).

Les mer her.

PROSESSLEDELSE OG PROSJEKTDESIGN FOR SAMMENSLÅINGSKOMMUNER – PILOTKOMMUNE SØKES

Utviklingskompetanse as i samarbeid med Høgskulen i Volda tilbyr et samlingsbasert kurs med arbeidstittelen  «Prosessledelse for en sammenslåingskommune» høst/vinter 2018/19.

Etablering av nye kommuner er en unik mulighet for å utvikle både plansystem og planlegging som redskap for ledelse, innovasjon og utvikling. Sammenslåing av kommuner er en innovasjon i seg selv, med muligheter til å utvikle nye organisasjonsmodeller, prosesser, kulturer og tjenester. Dette er felt som er svært interessant og vi søker samarbeid med en pilotkommune for å få gjennomført det første kurset.

TO KURS I «LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING FOR KOMMUNER I TRØNDELAG» VÅREN 2018

Interessen for kurset Lokal samfunnsutvikling i for kommuner i Trøndelag viste seg å være betydelig større enn hva Trøndelag fylkeskommune kunne tilby i gjennom ett kurs våren 2018. Derfor er det nå besluttet å starte opp et kurs til våren 2018. Kurs I avsluttes 8. mars og kurs II starter opp 13. mars.

At det blir to kurs i Lokal samfunnsutvikling i Trøndelag, våren 2018, tar vi som et signal på at vårt kurs i prosjekt og prosessledelse, etter årelang videreutvikling, fortsatt holder mål. 

Link til Trøndelag fylkeskommune.

NYTT STUDIE I LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING FOR KOMMUNER I TRØNDELAG

Etter flere kurs for Trøndelagsfylkene, ser vi fram til oppdrags og kurssamarbeid for nye Trøndelag fylkeskommune høsten 2017/våren 2018. Det føles ærefullt å få være først ute på kursfronten for den nye fylkeskommunen.

Tross for at kurset er bygd opp rundt samme lest som tidligere studier relatert til i lokal samfunnsutvikling, er studiet vesentlig forbedret og endret de siste årene, ikke minst på bakgrunn av konstruktive innspill fra både oppdragsgivere og kursdeltakere.  Studiet bærer også preg av at forskningsbasert kunnskap som vårt forelesningsteam tilbyr, er ferskvare, i stadig endring.

SAMARBEID MED SE KUNST I NORD-NORGE

I et samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge har Utviklingskompetanse as fagansvaret for et kurs i prosjekt- og prosessledelse h16/v17, som gjennomføres som en del av kompetanseprogrammet «Arenautvikling for visuell kunst i Nordland». Dette er et pilotprosjekt som i første omgang tilbys kunstarenaene i Sandessjøen, Mo, Bodø og Sortland. Formål med kompetanseprogrammet er å stimulere til videreutvikling av kunstarenaene samt etablere nye kulturnæringsplasser lokalt.

VI ER I HUNDRE FORDI VI HAR PASSERT 50!

Kurs/utviklingsprogram nummer 50 er i gang. Det er utviklingsprogrammet «Prosjekt- og prosessledelse for pleie- og omsorgssektoren i Salten» som er jubileumskurset. Kurset «Prosjektretta nærings- og bygdeutvikling i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med fylkesmannen i Nordland er starten på de neste femti. 


Vi takker samarbeidspartnere, oppdragsgivere, forelesere, ansatte og kursdeltakere for godt samarbeid og ser fram til 50 nye kurs!

NYTT PROSESSVERKTØY FOR PROSESSPLANLEGGING

Det nye prosessverktøyet for prosessplanlegging til Utviklingskompetanse as tilbys for utviklingsprogram og todagerskurs. Prosessverktøyet er utarbeidet på egen webside og vi er godt fornøyd med resultatet! Takk til Marianne Bjørnmyr som har stått for layout og Mats Salberg, Moonrocket, som har stått for webutviklingen.

Se video her

PLAN SOM POLITISK ADMINISTRATIVT LEDELSEVERKTØY

Utviklingskompetanse as v/Tor J. Skogstad og Høgskulen i Volda v/professor Jørgen Amdam har hatt fagansvaret for pilotprosjektet «Fra strategi til handling», med Tana kommune som pilotkommune. Prosjektet handler i store trekk om å styrke kommuneplanens samfunnsdel, handlingsprogram og økonomiplan som politisk og administrativ ledelsesverktøy.  


Prosjektet som er finansiert av LUK-midler fra Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark ble startet opp januar 2014 og avsluttet april 2015.

Se sluttrapporten her

Se ideskisse til planprogram for rullering av kommuneplan for Tana kommune her

VÅGØNES GÅRD - EN GÅRD SOM LIGGER GÅRD MIDT I BYEN

Bodø kommune har kjøpt Vågønes gård, som er stor landbrukseiendom (tidligere forskningsstasjon) som ligger midt i byen. Kommunen har engasjert Utviklingskompetanse as i arbeidet med mulighetsstudie for utvikling av eiendommen med vekt på landbruksrelatert aktivitet. Arbeidet er viktig i prosessen med å utvikle Bodø som en moderne by. 

Se mediaomtale her

Se prosessplanen for mulighetsstudiet her