OM UTVIKLINGSKOMPETANSE

VÅRT FORMÅL ER Å STYRKE UTVIKLINGS, LÆRINGS- OG INNOVASJONSEVNEN TIL VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 

• Vi formidler kunnskap og metoder for å løse utfordrende oppdrag.

• Vi skal hjelpe til med å øke oppdragsgivers evner til selv å løse sine utviklingsoppgaver gjennom
blant annet prosjekt-, prosess- og dialogbasert kompetanse.

 

VI TILBYR

 

• KOMPETANSEGIVENDE UTVIKLINGSPROGRAM 
innen dialog-basert prosjekt- og prosessledelse på bachelor- og master-nivå.

• KORTERE OPERATIVE OG SKREDDERSYDDE KURS 
innen verdibasert ledelse, prosessdesign og workshop som verktøy.

• RÅDGIVNING OG UTVIKLINGSOPPDRAG 
innen prosessledelse, prosjektledelse, innovativt utviklingsarbeid, samt analyser og
utredninger innenfor samfunns- og organisasjonsutvikling.

 

Vi opptatt av at kunnskapen vi formidler skal være på et høgt faglig nivå, samtidig som at kunnskapen skal være praksisnært og direkte anvendbart i deltakernes praksis og arbeidssituasjon. Dette skjer best i dialog og ressurskobling mellom vår, oppdragsgivers og kursdeltakeres kompetanse og erfaring.

VERDIENE BEGEISTRING, RESPEKT, INTEGRITET OG SAMHANDLING ER VÅR DRIVKRAFT

BEGEISTRING
betyr at vi anser glede, motivasjon
og engasjement som viktige drivkrefter for vårt arbeid.
Vi tror at læring og utvikling skjer best når vi,
oppdragsgivere og kursdeltakerne har det artig.

RESPEKT
betyr for oss å vise omtanke og ydmykhet 
overfor kolleger, samarbeidspartnere, oppdragsgivere 
og kursdeltakere. Vi ser og hører andres 
forventninger og meninger og vektlegger å 
løse oppgavene i samspill. 


INTEGRITET
er Utviklingskompetanse as sin viktigste verdi. 
Integritet betyr for oss å inneha sosial og 
faglig tyngde til å stå på for det vi tror på og det vi sier, 
og gjennomføre dette i konkrete handlinger. 
Vi tar ansvar for at oppdragsgivere, kursdeltakere og 
samhandlingspartnere er tilfreds med det vi leverer.

SAMHANDLING
betyr at vi anser kommunikasjon og 
dialog som grunnlag for kreativitet, innovasjon, 
utvikling og endring. Vi tror at det er gjennom 
ressurskobling og involvering, på tvers av fag, 
erfaring og fagområder, sjansen for 
å kunne lykkes er best.