ANBEFALT LITTERATUR

Ressurspersonene som inngår i forelesningsteamet har skrevet en rekke bøker.
Nedenfor presenteres de mest relevante og nyeste bøkene.

VERDIBASERT LEDELSE

- BETINGELSER FOR UTØVELSE AV MODERNE LEDERSKAP
Rudi Kirkhaug
Universitetsforlaget 2013

Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt. De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis. Denne boken besvarer alle de sentrale spørsmålene knyttet til bruk av verdier som lederverktøy. Boka inngår som kursmateriale i vårt kurs i verdibasert ledelse.

Le nærmere omtale her

NNFØRING I LEDELSE


Rudi Kirkhaug
Universitetsforlaget, 2014

Ny bok av Rudi Kirkhaug, Universitetsforlaget.

Kommer i salg 27. oktober 2014.

 

Le nærmere omtale her

PLANLEGGING OG PROSESSLEIING:

- KORLEIS LYKKAS I UTVIKLINGSARBEID
Roar Amdam
Samlaget 2013

Boka gir ei innføring i kommunikativ handlingsteori og overfører dette til plan- og utviklingsarbeid. Boka inngår som pensum på våre utviklingsprogram i prosjekt og prosessledelse i samfunn og organisasjoner.

Le nærmere omtale her

PLANNING IN HEALT PROMOMOTION WORK AN EMPOWERMENT MODEL


Roar Amdam
Routledge 2012

Roar Amdam draws on theories and new empirical evidence from local, regional and international planning and public health in order to develop a new model for health promotion: empowerment planning.

 

Le nærmere omtale her

BEDRE LEDER

LEDERUTVIKLING GJENNOM REFLEKTERT ERFARING
Tom Tiller, Svein Helgesen
Høyskoleforlaget 2011

Boka «Bedre leder» handler om lederutvikling med vekt på endringsledelse, og viser konkret hvordan ny kurs i hverdagslæringen også spiller en positiv rolle i lederens hverdag.

 

Le nærmere omtale her

VERDSETTENDE LEDELSE


Siw Skrøvset, Tom Tiller


Boken handler om verdsettende kommunikasjon hos ledere. Forfatterne har lagt vekt på å vise de positive konsekvensene dette kan gi, og viser til egne forskningserfaringer fra skole, idrett, næringsliv og kommuner.

 

Le nærmere omtale her

TEORIER OM SAMFUNNSPLANLEGGING KOMMUNALT, REGIONALT, NASJONALT, INTERNASJONALT


Jørgen Amdam, Noralv Veggeland
Universitetsforlaget 2007

Boka tar for seg både det historiske grunnlaget for samfunnsplanlegging og de teorier som har formet moderne samfunnsplanlegging i stat og kommune. Den drøfter også hvilken funksjon samfunnsplanleggingen har i dag, og hvilke funksjoner den bør ha i framtiden, på alle forvaltningsnivåer.

 

Le nærmere omtale her

KOMMUNIKATIV PLANLEGGING


Jørgen Amdam, Roar Amdam
Samlaget 2000

Forfattarane presenterer det formelle grunnlaget for regional planlegging og identifiserer kva som kjenneteiknar område med positiv regional utvikling. Dei drøftar korleis ulike planleggingsteoriar kan utfylle kvarandre og brukast som reiskap i dynamisk plan- og utviklingsarbeid. Til slutt formidlar dei erfaringar med dugnadsmetoden som reiskap i eit slikt arbeid. Innen for norsk planleggingslitteratur er dette en klassikker.

 

Le nærmere omtale her

VERKSTED SOM VERKTØY

- Å PLANLEGGE OG LEDE WORKSHOPS
Asle Farner
Kommuneforlaget, 2003

Boka forklarer hvordan man kan bruke verksted som arbeidsform i planleggings- og utviklingsarbeid. Den beskriver hvordan verksted kan være en prosessrettet arbeidsform som tilrettelegger for samspill, medvirkning og nytenkning. Boka knytter verksted som arbeidsform til planleggingsteori og prinsipper for kommunikasjon og samarbeid og tar for seg design av verksted til ulike formål, konkrete teknikker for gjennomføring og gir eksempler fra gjennomførte verksteder.

Le nærmere omtale her

ARBEID I TEAM - LÆRING OG UTVIKLING I TEAM


Morten Levin; Monica Rolfsen
Fagboklaget 2004

Boka tar for seg de tre ankerfestene som trengs for å utvikle ferdigheter i teamarbeid. Det trengs faglige begreper om teamets prosesser og funksjoner. For det andre betraktes team som en arena for både individuell og kollektiv læring. Det tredje sentrale perspektivet er ledelse. Bokas mål er å være et hjelpemiddel i å utvikle både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Le nærmere omtale her

PROSJEKTARBEID

- UTVIKLINGSARBEID OG ENDRINGSKOMPETANSE
Harald Westhagen m.fl
Gyldendal akademisk 2002

Fremstillingen i denne reviderte utgaven følger samme hovedtråd som tidligere, men de forskjellige temaer er forbedret i takt med nye erfaringer og ny innsikt i hva som fungerer i praksis. Beskrivelsen av aktuelle metoder og teknikker er noe utvidet i forhold til tidligere utgaver.

 

Le nærmere omtale her