OM UTVIKLINGSPROGRAMMET

Utviklingsarbeid er spennende og krevende og fordrer gode prosesser som fremmer samarbeid, medverking, entusiasme og nytenkning. Dialogbasert prosesskompetanse er en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet både på organisasjons- og samfunnsnivå.

Utviklingsprogrammene skreddersys for ulike satsinger og formål og gjennomføres i regi av fylkeskommuner, regionråd, kommuner, fylkesmann, statlige etater og organisasjoner. Basiskonsept ble etter en anbudsrunde utviklet av oss på oppdrag av SEVS (KS og fem departementer) våren 2002.

Som deltaker får du lære praktiske arbeidsmetoder og kreative verktøy for å planlegge, gjennomføre og lede ulike former for workshops.  Du lærer også å planlegge den store prosessen fra A til Å, med vekt på medvirkning, involvering og forankring. Som en del av utviklingsprogrammet får du delta i arbeidet med å utarbeide en prosessplan for et reelt endrings plan- og/eller utviklingsarbeid. I dette arbeidet får du også prøvd ut enkle teknikker for å oppnå eierforhold og forankring til utviklingsarbeidet som er i planleggingsfasen. Øvelse i å arbeide i team inngår i dette arbeidet.

På samlingene veksles det mellom dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser på reelle problemstillinger, arbeid med egne prosjekter og erfaringsutveksling i plenum. Foreleserne har høy teoretisk og praktisk fagkompetanse.

Utviklingsprogrammet er et praktisk kompetansetilbud på høgt faglig nivå, i samarbeid med Høgskulen i Volda, og kan alternativt gjennomføres:

  • som et etterutdanningstilbud uten eksamen
  • med eksamen på bachelornivå (15 studiepoeng)
  • med eksamen på mastergradsnivå  (15 studiepoeng)

Våre utviklingsprogram i “Prosessledelse” inngår som valgfritt studieemne i mastergradsstudiet “Planlegging og leiing” ved Høgskulen i Volda, og kan inngå som valgfritt emne ved mastergradstudiene i “Samfunnsplanlegging og kulturforståelse” og “Erfaringsbasert master i stedsutvikling” ved Universitetet i Tromsø