Kurset «Prosessledelse og prosjektdesign»

Kurset «Prosessledelse og prosjektdesign» (3 samlinger) inngår som en del RKK sitt utviklingsprogram «Digital omstilling i kommunene» som i alt består av 5 samlinger.

«Digitalisering av tjenester i offentlig sektor er et aktuelt tema, hvor kommunene har en nøkkelrolle. Ofte handler digitale omstillingsprosesser om å samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Dette handler like mye om endringsledelse, kompetanse- og organisasjonsutvikling, forvaltningspolitikk og forvaltningsutvikling som teknologi». Kilde Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025, Regjeringen.

Utviklingsprogrammet digital omstilling består av 5 samlinger, hvor av kurset «Prosessledelse og prosjektdesign i digital omstilling» som Utviklingskompetanse as har fagansvaret for, utgjør i alt 3 samlinger på 2+3+2 dager + veiledningsseminar.

Formålet med utviklingsprogrammet i sin helhet er å sette kommunene i bedre stand til å handtere den digitale omstillingen.

Prosjektmålet for kurset «Prosessledelse og prosjektdesign i digital omstilling»  er å gi deltakerne kompetanse og drahjelp i eget digitalt omstillings- og utviklingsarbeid. Herunder kunnskap om samarbeidsdreven utviklingsarbeid gjennom prosjekter relater til digitalisering og utarbeidelse av et prosessdesign for et konkret omstillingsarbeid i egen kommune. Også etablering av nettverk for erfaringsutveksling er et mål.

Målgruppen
Målgruppen er ledere, prosjektledere, folkevalgte og andre som har en sentral rolle innenfor ulike former for digitalisering i kommunen.

Drahjelp i kommunens egne prosjekter
Det anbefales at deltakerne rekrutteres rundt prosjektene som det skal utarbeides prosessplaner for, som en gjennomgående øvingsoppgave i utviklingsprogrammet. Prosjektene kan enten være relatert til overordna strategier eller til delprosjekter innen et fagområde eller en sektor, og/eller interkommunale samarbeids-prosjekter. For å gi mest mulig læringseffekt, er det ønskelig med 2- 4 deltakere pr. prosjekt. Max 10 prosjekt. 

Valgfri eksamen ved Høgskulen i Volda.
Kursdelen kvalifiserer til valgfri eksamen ved Høgskulen i Volda (15 stp). Eksamen er lagt opp som en individuell evaluering av prosessen kandidaten i gruppe har vært med å utarbeide prosessplanen for.

Kontaktinfo
Ønsker du tilsendt mere informasjon, eller har spørsmål kan du ta kontakt med Linn N. Godtfredsen, RKK på linn@rkksalten.no eller Tor J. Skogstad, Utviklingskompetanse as på tor@uk-as.no eller mobil 97701621.

RKK legger ut påmelding til hver enkelt samling. Påmeldingskjema finner du her.